الکتروموتور ITAL MOTORS ایتالیا

9G090100AA_STD_WEB11_copy

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9G063045AA 63 A 0.25 0.18
9G063050AA 63 B 0.33 0.25
9G063080AA 63 C 0.5 0.37
9G071050AA 71 A 0.5 0.37
9G071065AA 71 B 0.75 0.55
9G071080AA 71 C 1 0.75
9G071100AA 71 D 1.5 1.1
9G080050AA 80 A 1 0.75
9G080070AA 80 B 1.5 1.1
9G080090AA 80 C 2 1.5
9G080105AA 80 D 3 2.2
9G090070AA 90 S 2 1.5
9G090100AA 90 L 3 2.2
9G090120AA 90 LC 4 3
9G090140AA 90 LD 5.5 4
9G100090AA 100 LA 4 3
9G100120AA 100 LB 5.5 4
9G100140AA 100 LC 7.5 5.5
9G112090AA 112 MA 5.5 4
9G112120AA 112 MB 7.5 5.5
9G112150AA 112 MC 10 7.5
9G132090AA 132 SA 7.5 5.5
9G132120AA 132 SB 10 7.5
9G132160XA 132 MC 15 11
9G132200XA 132 MD 20 15
9G160120XA 160 M 15 11
9G160150XA 160 MD 20 15
9G160200XA 160 25 18.5
9G160250XA 160 30 22
9G160320XA 160 XA 40 30
9G180200XA 180 M 30 22
9G180250XA 180 LA 40 30
9G180300XA 180 LB 50 37
9G200240XA 200 XA 40 30
9G200300XA 300 XA 50 37

 

Hallow_shaft_with_flang

الکتروموتور 1400 دور هالوشافت ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9S100120AH هالوشافت-تک فاز 3 2.2
9H090130AH هالوشافت-سه فاز 3 2.2
9H100120AH هالوشافت-سه فاز 4 3
9H100140AH هالوشافت-سه فاز 5.5 4
9H112120AH هالوشافت-سه فاز 5.5 4
9H112150AH هالوشافت-سه فاز 7.5 5.5
9H132160AH هالوشافت-سه فاز 10 7.5
9H132200XH هالوشافت-سه فاز 15 11

 

----1Brake2

الکتروموتور 1400 دور سه فاز ایتال موتور

 

مشخصات فنی FRAME HP KW
9H063045AA 63A 0.17 0.12
9H063060AA 63B 0.25 0.18
9H071050AA 71A 0.33 0.25
9H071065AA 71B 0.5 0.37
9H080060AA 80A 0.75 0.55
9H080080AA 80B 1 0.75
9H080100AA 80C 1.5 1.1
9H090075AA 90S 1.5 1.1
9H090090AA 90L 2 1.5
9H090130AA 90LC 3 2.2
9H100090AA 100L A 3 2.2
9H100120AA 100L B 4 3
9H100140AA 100L C 5.5 4
9H112120AA 112M 5.5 4
9H112150AA 112M C 7.5 5.5
9H132120AA 132S A 7.5 5.5
9H132160XA 132M A 10 7.5
9H132200XA 132M C 15 11
9H160150XA 160M 15 11
9H160200XA 160L 20 15
9H160250XA 160L 25 18.5
9H160290XA 160 30 22
9H180200XA 180M 25 18.5
9H180250XA 180L A 30 22
9H180300XA 180 40 30
9H200300XA 200 40 30

 

الکتروموتور 900 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9L080060 80A 0.5 0.37
9L080080 80B 0.75 0.55
9L080100 80C 1 0.75
9L090075 90S 1 0.75
9L090100 90L 1.5 1.1
9L100090 100LA 2 1.5
9L112110 112M 3 2.2
9L132130 132MA 5.5 4
9L132170 132MB 7.5 5.5
9L160150 160M 10 7.5
9L160200 160L 15 11

 

الکتروموتور ترمزدار 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9H100090AAF 10 3 2.2
9H100120AAF 100 4 3
9H112120AAF 11 5.5 4
9H112150AAF 11 7.5 5.5
9H1132160AAF 13 10 7.7

 

الکتروموتور 700 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9M160120 160M 5.5 4
9M160150 160M 7.5 5.5

الکتروموتور 1400 سه فاز ضد انفجار EXT3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9H063060AA 63B 0.25 0.18
9H071050AA 71A 0.33 0.25
9H071065AA 71B 0.5 0.37
9H080060AA 80A 0.75 0.55
9H080100AA 80C 1.5 1.1
9H090075AA 90S 1.5 1.1
9H090090AA 90L 2 1.5
9H090130AA 90LC 3 2.2
9H100090AA 100LA 3 2.2
9H100120AA 100LB 4 3
9H100140AA 100LC 5.5 4
9H112120AA 112M 5.5 4
9H112150AA 112 5.5 4
9H132120AA 132SA 7.5 5.5
9H132160XA 132MA 7.5 5.5
9H132200XA 132MD 10 7.5
9H160150XA 160 15 11
9H160200XA 160 15 11

الکتروموتور 3000 دور سه فاز ضدانفجار EX T3 ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9G063045AA 63A 0.25 0.18
9G063050AA 63B 0.33 0.25
9G063080AA 63C 0.5 0.37
9G071050AA 71A 0.5 0.37
9G071065AA 71B 0.75 0.55
9G071080AA 71C 1 0.75
9G071100AA 71D 1.5 1.1
9G080050AA 80A 1 0.75
9G080070AA 80B 1،5 1.1
9G080090AA 80C 2 1.5
9G080110AA 80D 3 2.2
9G090070AA 90S 2 1.5
9G090100AA 90L 3 2.2
9G090120AA 90LC 4 3
9G090140AA 90LD 5.5 4
9G100090AA 100LA 4 3
9G100120AA 100LB 5.5 4
9G100140AA 100LC 7.5 5.5
9G112090AA 112MA 5.5 4
9G112120AA 112MB 7.5 5.5
9G112150AA 112MC 10 7.5

 

الکتروموتور 3000 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9R080070AA 80 B 1 0.75
9R080090AA 80 C 1.5 1.1
9R080100AA 80 D 2 1.5
9R090120AA 90 L 3 2.2
9R100120AA 100 LB 4 3
9R100140AA 100 LB 5.5 4

الکتروموتور 1400 دور تکفاز کلاچ دار ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9S08006 80 B 0.7 0.55
9S08008 80 C 1 0.75
9S09009 90 SB 1.5 1.1
9S09011 90 LA 2 1.5
9S10012 100 LB 3 2.2
9S100140 100 LC 4 3

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور تکفاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9A080070AB 80 1 0.75
9A080090AB 80 1.5 1.1

الکتروموتور شافت بلند 1400 دور سه فاز ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9G100120AB 10 5.5 4
9G112120AB 11 7.5 5.5
9G132120AF 13 10 7.5

 

5B5

فلنچ ایتال موتور

FRAME کد B5 کد B14
56 119788 119789
63 119796 119799
71 119828 119846
80 119875 119900
90 119964 119980
10 119673
11 119699 119714
13 119726
16
18 119775

 

9A_063080_PA6

الکتروموتور 3000 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9A056055PA 56 A 0.15 0.12
9A063050PA 63 A 0.25 0.18
9A063060PA 63 B 0.33 0.25
9A063080PA 63 C 0.5 0.37
9A071050PA 71 A 0.5 0.37
9A071065PA 71 B 0.75 0.55
9A071080PA 71 C 1 0.75
9A071100PA 71 D 1.5 1.1
9A080070PA 80 B 1 0.75
9A080090AA 80 C 1.5 1.1
9A080100AA 80 D 2 1.5
9A090120AA 90 L 3 2.2
9A100090AA 100 LA 3 2.2

 

1400-relay_1_phase6_copy_copy_copy_copy_copy

الکتروموتور 3000 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9A056055PA 56 A 0.15 0.12
9A063050PA 63 A 0.25 0.18
9A063060PA 63 B 0.33 0.25
9A063080PA 63 C 0.5 0.37
9A071050PA 71 A 0.5 0.37
9A071065PA 71 B 0.75 0.55
9A071080PA 71 C 1 0.75
9A071100PA 71 D 1.5 1.1
9A080070PA 80 B 1 0.75
9A080090AA 80 C 1.5 1.1
9A080100AA 80 D 2 1.5
9A090120AA 90 L 3 2.2
9A100090AA 100 LA 3 2.2

 

1_phase6_copy

  الکتروموتور 900 دور تکفاز بدون کلاچ ایتال موتور

مشخصات فنی FRAME HP KW
9E080060AA 80 A 0.33 0.25
9E080080AA 80 B 0.5 0.37
9E080100AA 80 C 0.75 0.55
9E090110AA 90 LA 1 0.75
9E090130AA 90 LB 1.5 1.1

--------1-phase-flatMR657

 الکترو موتور تخت ایتال موتور

مشخصات فنی HP KW RPM
9A065090AM 2 1.5 تکفاز 3000
9A065100AM 2.5 1.9 تکفاز 3000
9A065110AM 3 2.2 تکفاز 3000
9A065120AM 3.3 2.5 تکفاز 3000
9G065090AM 3 2.2 سه فاز 3000
9G065110AM 4 3 سه فاز 3000
9G071120AM 5.5 4 سه فاز 3000
9G071140AM 6 4.5 سه فاز 3000
9G080140AM 8 6 سه فاز 3000
9G080220XM 10 7.5 سه فاز 3000
9H071110AM 2.4 1.85 سه فاز 1500
9H071130AM 3.2 2.4 سه فاز 1500
9H080120AM 4 3 سه فاز 1500
9H080220XM 6.5 5 سه فاز 1500