انواع چمن زن

Untitled-1Untitled-7Untitled-8Untitled-3

 

توضیحات توان

(HP)

نوع موتور شرح مدل
دستی 2.55 Brigss & Straton چمن زن XSE 45 B 450
دستی 2.86 Brigss &
Straton
چمن زن XSE 50 B 500
گیربکسی 3.6 Brigss & Straton چمن زن XSE 50 BS5
BRIGGS 625
دستی 3 Honda چمن زن XS 45H GCV 135
گیربکسی 3 Honda چمن زن XS 50 MHS GCV135
گیربکسی 4/4 Honda چمن زن XS 55 MHS GCV160
گیربکسی 4/4 Honda چمن زن XA 52 MHS GCV 160
گیربکسی 5 Honda چمن زن XAW 55 MHS BBC GCV 190

 

ساخت ایتالیا Eurosystems لوازم کشاورزي مارك

توضیحات توان
(HP)
نوع موتور شرح مدل
87cm تیغه 3/6 Brigss & Straton دروگر M210 BRIGGS 625
87cm تیغه 4/4 Honda دروگر M210 GCV 160
87cm تیغه 3/6 Brigss & Straton دروگر M85 BRIGGS625
16 پره 2/55 Brigss & Straton روتیواتور Z2 BRIGGS 450
16 پره 3 Honda روتیواتور Z2 RM GCV135
24 پره 5/1 Brigss & Straton روتیواتور EURO5 RM BRIGGS 800
24 پره 4/4 Honda روتیواتور EURO5 RM  GC160
3/9 Brigss & Straton کولتیواتور P55   BRIGGS 675
4/4 Honda کولتیواتور P55  GCV160
16 پره —— ——- روتیواتور FRESA CM.50
87cm تیغه —— ——- دروگر BARRA CM.87

 

مشخصات فنی انواع علف زن

 

 مدل  عکس  توضیح
 HJ-CG520A علف-زن1-fill-187x136  مدل موتور1E44F-5B

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 51.7cc

نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200 ml

اندازه کارتن 165*11*17cm+31*30*26cm

 HJ-CG260A  علف-زن2  مدل موتور1E34F

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 25.4cc

نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 700 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG260B  علف-زن-3  مدل موتور1E34F

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 25.4cc

نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 700 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG328  علف-زن4-fill-187x136  مدل موتور1E36F

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 30.5cc

نرخ قدرت 0.81kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1000 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG330  علف-زن5  مدل موتور1E36F-2

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 32.6cc

نرخ قدرت 0.9kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1000 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG411A  علف-زن6

1E40F-6مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 40.2cc

نرخ قدرت 1.45kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 850 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG411B  علف-زن7

1E40F-6مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 40.2cc

نرخ قدرت 1.45kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 850 ml

165*11*11cm+34*31*43cm اندازه کارتن

 HJ-CG415  علف-زن8

1E40F-3مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 41.5cc

نرخ قدرت 1.47kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1000 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG430  علف-زن9

1E40F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 42.7cc

نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG520  علف-زن10

1E44F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 51.7cc

نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-CG139  علف-زن11

GX35مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 37.7cc

نرخ قدرت 1.0kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 650 ml

165*11*11cm+31*30*26cm اندازه کارتن

 HJ-BG328  علف-زن12

1E36Fمدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 30.5cc

نرخ قدرت 0.81kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1350ml

155*12*12cm+31*30*43cm اندازه کارتن

 HJ-BG330  علف-زن13

1E36F-2مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 32.6cc

نرخ قدرت 0.9kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1350ml

155*12*12cm+31*30*43cm اندازه کارتن

 HJ-BG415  علف-زن-14

1E40F-3مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 42.5cc

نرخ قدرت 1.47kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1000ml

155*12*12cm+34*31*43cm اندازه کارتن

HJ-BG430A  علف-زن15

1E40F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 42.7cc

نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1350ml

155*13*10cm+32*30*57cm اندازه کارتن

 HJ-BG430B  علف-زن16

1E40F-5Bمدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 42.7cc

نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1350ml

155*13*10cm+32*30*57cm اندازه کارتن

 HJ-BG520  علف_زن17

1E44F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 51.7cc

نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200ml

155*12*12cm+34*31*43cmاندازه کارتن

 HJ-BG520A  علف-زن18_copy

1E44F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 51.7cc

نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200ml

155*12*12cm+32*30*57cm اندازه کارتن

 HJ-BG520B  علف-زن19

HJ-BG520Bمدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 51.7cc

نرخ قدرت 1.46kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200ml

155*12*12cm+32*30*57cm اندازه کارتن

 HJ-MPT430  علف-زن20

1E40F-5مدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 42.7cc

نرخ قدرت 1.25kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 1200ml

96*25*21cm+28*21*27cm اندازه کارتن

 HJ-PS260  علف-زن30-fill-187x83

1E34Fمدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 25.4cc

نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 700ml

187*11*11cm+28*20*26cm اندازه کارتن

 HJ-PS260A  علف-زن31

1E34Fمدل موتور

نوع موتور: تک سیلندر دو زمانه

جابجایی 25.4cc

نرخ قدرت 0.75kw/ 7500 rpm

نفت و بنزینی

ظرفیت مخزن 700ml

187*11*11cm+34*30*43cm اندازه کارتن