كفكش‌های “1/4 1 استیل تكفاز

5

موارد قابل استفاده: در داخل استخر، رودخانه، نهر آب، چاه، قنات و جهت آب رسانی به اسپرینکلر های آبیاری بارانی، آب نما، فواره و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند.

ردیف تیپ نام كالا
1 AR-S 15-S – 1 1/4″ 15 متری ساده ” 1/4 1
2 AR-S 25-S – 1 1/4″ 25 متری ساده ” 1/4 1
3 AR-S 33-S – 1 1/4″ 33 متری ساده ” 1/4 1
4 AR-S 40-S – 1 1/4″ 40 متری ساده ” 1/4 1
5 AR-S 50-S – 1 1/4″ 50 متری ساده ” 1/4 1
6 AR-S 60-S – 1 1/4″ 60 متری ساده ” 1/4 1
7 AR-S 70-S – 1 1/4″ 70 متری ساده ” 1/4 1
8 AR-S 90-S – 1 1/4″ 90 متری ساده ” 1/4 1
9 AR-S 15-F – 1 1/4″ 15 متری فلوتردار ” 1/4 1
10 AR-S 25-F – 1 1/4″ 25 متری فلوتردار ” 1/4 1
11 AR-S 33-F – 1 1/4″ 33 متری فلوتردار ” 1/4 1
12 AR-S 40-F – 1 1/4″ 40 متری فلوتردار ” 1/4 1
13 AR-S 50-F – 1 1/4″ 50 متری فلوتردار ” 1/4 1
14 AR-S 60-F – 1 1/4″ 60 متری فلوتردار ” 1/4 1
15 AR-S 70-F – 1 1/4″ 70 متری فلوتردار ” 1/4 1
16 AR-S 90-F – 1 1/4″ 90 متری فلوتردار ” 1/4 1

 

كفكش‌های”2 استیل تكفاز

 

1

موارد قابل استفاده: در داخل استخر، رودخانه، نهر آب، چاه های جداره های و عادی قنات جهت آب رسانی به اسپرینکلر های آبیاری بارانی، آب نما، فواره و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند.

ردیف تیپ نام كالا
1 AR-S 12-S – 2″ 12 متری ساده “2
2 AR-S 20-S – 2″ 20 متری ساده “2
3 AR-S 30-S – 2″ 30 متری ساده “2
4 AR-S 45-S – 2″ 45 متری ساده “2
5 AR-S 54-S – 2″ 54 متری ساده “2
6 AR-S 65-S – 2″ 65 متری ساده “2
7 AR-S 72-S – 2″ 72 متری ساده “2
8 AR-S 12-F – 2″ 12 متری فلوتردار “2
9 AR-S 20-F – 2″ 20 متری فلوتردار “2
10 AR-S 30-F – 2″ 30 متری فلوتردار “2
11 AR-S 45-F – 2″ 45 متری فلوتردار “2
12 AR-S 54-F – 2″ 54 متری فلوتردار “2
13 AR-S 65-F – 2″ 65 متری فلوتردار “2
14 AR-S 72-F – 2″ 72 متری فلوتردار “2

 

كفكش‌های “3  استیل تكفاز

 

3

 

موارد قابل استفاده: در داخل استخر، رودخانه، نهر آب، چاه، قنات، مزارع، باغ ها و مجموع نقاط آب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند.

ردیف تیپ نام كالا
1 AR 12-S – 3″ 12 متری ساده”3
2 AR 22-S – 3″ 22 متری ساده “3
3 AR 33-S – 3″ 33 متری ساده “3
4 AR 40-S – 3″ 40 متری ساده “3
5 AR 12-F – 3″ 12 متری فلوتردار “3
6 AR 22-F – 3″ 22 متری فلوتردار “3
7 AR 33-F – 3″ 33 متری فلوتردار “3
8 AR 40-F – 3″ 40 متری فلوتردار “3

 

لجن كش‌های”2 و”3 تکفاز

 

4

موارد قابل استفاده: آب و فاضلاب، دام داری ها، مرغ داری ها، رستوران ها و مجموع نقاط منجلاب گرفته که نیاز به تخلیه سریع دارند.

ردیف تیپ نام كالا
1 ARL 15-S – 2″ 15 متری ساده “2
2 ARL 20-S – 2″ 20 متری ساده “2
3 ARL 30-S – 2″ 30 متری ساده “2
4 ARL 15-S – 3″ 15 متری ساده “3
5 ARL 25-S – 3″ 25 متری ساده “3
6 ARL 15-F – 2″ 15 متری فلوتردار “2
7 ARL 20-F – 2″ 20 متری فلوتردار “2
8 ARL 30-F – 2″ 30 متری فلوتردار “2
9 ARL 15-F – 3″ 15 متری فلوتردار “3
10 ARL 25-F – 3″ 25 متری فلوتردار “3

 

كفكش‌های “1/4 1 استیل سه فاز

 

 

5

ردیف تیپ نام كالا
1 AR-S 50-PH3 – 1 1/4″ 50 متری سه فاز ” 1/41
2 AR-S 60-PH3 – 1 1/4″ 60 متری سه فاز ” 1/41
3 AR-S 70-PH3 – 1 1/4″ 70 متری سه فاز ” 1/41
4 AR-S 90-PH3 – 1 1/4″ 90 متری سه فاز ” 1/41

 

کفکش های “2 استیل سه فاز

 

 

2

 

ردیف تیپ نام كالا
1 AR-S 45-PH3 – 2″ 45 متری سه فاز”2
2 AR-S 54-PH3 – 2″ 54 متری سه فاز”2
3 AR-S 65-PH3 – 2″ 65 متری سه فاز”2
4 AR-S 72-PH3 – 2″ 72 متری سه فاز”2

 

کفکش های  “3 استیل سه فاز

 

 

3

 

ردیف تیپ نام كالا
1 AR 22-PH3 – 3″ 22 متری سه فاز”3
2 AR 33-PH3 – 3″ 33 متری سه فاز”3
3 AR 40-PH3 – 3″ 40 متری سه فاز”3


لجنكش‌های “2 و “3  سه فاز

 

4

 

ردیف تیپ نام كالا
1 ARL- 15-PH3 – 2″ 15 متری سه فاز”2
2 ARL- 20-PH3 – 2″ 20 متری سه فاز “2
3 ARL- 30-PH3 – 2″ 30 متری سه فاز “2
4 ARL- 15-PH3 – 3″ 15 متری سه فاز “3
5 ARL- 25-PH3 – 3″ 25 متری سه فاز “3

 الکترو پمپ های آب دو جداره خروجی بالا (با قطر 18 سانتی متر) کفکش- لجن کش آریا پمپ 

نام محصول
کفکش 30 متری 2 اینچ
 کفکش 45 متری 2 اینچ
کفکش 54 متری 2 اینچ
کفکش 65 متری  2 اینچ
کفکش 72 متری  2 اینچ