پمپ های فشار قوی آبیاران

pressurcv

نام کالا
WKLپمپ فشار قوی  32/1
WKLپمپ فشار قوی  32/2
WKLپمپ فشار قوی  32/3
WKLپمپ فشار قوی  32/4
WKLپمپ فشار قوی  32/5
WKLپمپ فشار قوی  32/6
WKLپمپ فشار قوی  32/7
WKLپمپ فشار قوی  32/8
WKLپمپ فشار قوی  32/9
WKLپمپ فشار قوی  32/10
WKLپمپ فشار قوی  32/11
WKLپمپ فشار قوی  32/12
WKLپمپ فشار قوی  32/13
WKLپمپ فشار قوی  32/14
WKLپمپ فشار قوی  32/15
WKLپمپ فشار قوی  32/16
WKLپمپ فشار قوی  32/17
WKLپمپ فشار قوی  40/1
WKLپمپ فشار قوی  40/2
WKLپمپ فشار قوی  40/3
WKLپمپ فشار قوی  40/4
WKLپمپ فشار قوی  40/5
WKLپمپ فشار قوی  40/6
WKLپمپ فشار قوی  40/7
WKLپمپ فشار قوی  40/8
WKLپمپ فشار قوی  40/9
WKLپمپ فشار قوی  40/10
WKLپمپ فشار قوی  40/11
WKLپمپ فشار قوی  40/12
WKLپمپ فشار قوی  40/13
WKLپمپ فشار قوی  40/14
WKLپمپ فشار قوی  40/15
WKLپمپ فشار قوی  40/16
WKLپمپ فشار قوی  50/1
WKLپمپ فشار قوی  50/2
WKLپمپ فشار قوی  50/3
WKLپمپ فشار قوی  50/4
WKLپمپ فشار قوی  50/5
WKLپمپ فشار قوی  50/6
WKLپمپ فشار قوی  50/7
WKLپمپ فشار قوی  50/8
WKLپمپ فشار قوی  50/9
WKLپمپ فشار قوی  50/10
WKLپمپ فشار قوی  50/11
WKLپمپ فشار قوی  50/12
WKLپمپ فشار قوی  50/13
WKLپمپ فشار قوی  50/14
WKLپمپ فشار قوی  65/1
WKLپمپ فشار قوی  65/2
WKLپمپ فشار قوی  65/3
WKLپمپ فشار قوی  65/4
WKLپمپ فشار قوی  65/5
WKLپمپ فشار قوی  65/6
WKLپمپ فشار قوی  65/7
WKLپمپ فشار قوی  65/8
WKLپمپ فشار قوی  65/9
WKLپمپ فشار قوی  65/10
WKLپمپ فشار قوی  65/11
WKLپمپ فشار قوی  80/1
WKLپمپ فشار قوی  80/2
WKLپمپ فشار قوی  80/3
WKLپمپ فشار قوی  80/4
WKLپمپ فشار قوی  80/5
WKLپمپ فشار قوی  80/6
WKLپمپ فشار قوی  80/7
WKLپمپ فشار قوی  80/8
WKLپمپ فشار قوی  80/9
WKLپمپ فشار قوی  80/10
WKLپمپ فشار قوی  100/1
WKLپمپ فشار قوی  100/2
WKLپمپ فشار قوی  100/3
WKLپمپ فشار قوی  100/4
WKLپمپ فشار قوی  100/5
WKLپمپ فشار قوی  100/6
WKLپمپ فشار قوی  100/7
WKLپمپ فشار قوی  100/8
WKLپمپ فشار قوی  125/1
WKLپمپ فشار قوی  125/2
WKLپمپ فشار قوی  125/3
WKLپمپ فشار قوی  125/4
WKLپمپ فشار قوی  125/5
WKLپمپ فشار قوی  125/6
WKLپمپ فشار قوی  150/1
WKLپمپ فشار قوی  150/2
WKLپمپ فشار قوی  150/3
WKLپمپ فشار قوی  150/4
WKLپمپ فشار قوی  150/5
WKLپمپ فشارقوی   150/6

 

 پمپ های گریز از مرکز آبیاران

eta

 

نام کالا
ETAپمپ گریزازمرکز  160-32
ETAپمپ گریزازمرکز  200-32
ETAپمپ گریزازمرکز  250-32
ETAپمپ گریزازمرکز  125-40
ETAپمپ گریزازمرکز  160-40
ETAپمپ گریزازمرکز  200-40
ETAپمپ گریزازمرکز  250-40
ETAپمپ گریزازمرکز  315-40
ETAپمپ گریزازمرکز  160-50
ETAپمپ گریزازمرکز  200-50
ETAپمپ گریزازمرکز  250-50
ETAپمپ گریزازمرکز  315-50
ETAپمپ گریزازمرکز  125-65
ETAپمپ گریزازمرکز  160-65
 (راست گرد) ETAپمپ گریز از مرکز  200-65
(چپ گرد) ETAپمپ گریزازمرکز  200-65
ETAپمپ گریزازمرکز  250-65
ETA65-315 پمپ گریزازمرکز
ETAپمپ گریزازمرکز  160-80
ETAپمپ گریزازمرکز  200-80
ETA80-پمپ گریزازمرکز  250
ETAپمپ گریزازمرکز  315-80
ETAپمپ گریزازمرکز  400-80
ETAپمپ گریزازمرکز  160-100
ETAپمپ گریزازمرکز  200-100
ETAپمپ گریزازمرکز  250-100
ETAپمپ گریزازمرکز  315-100
ETAپمپ گریزازمرکز  400-100
ETAپمپ گریزازمرکز  200-125
ETAپمپ گریزازمرکز  250-125
ETAپمپ گریزازمرکز  315-125
ETAپمپ گریزازمرکز  400-125
ETAپمپ گریزازمرکز  200-150
ETAپمپ گریزازمرکز  250-150
TAپمپ گریزازمرکز  315-150
ETAپمپ  گریزازمرکز 400-150
ETAپمپ گریزازمرکز  2-50/125
ETAپمپ گریزازمرکز  200-125

 

پمپ های شاسی و کوپله آبیاران

hop-fill-263x150

نام کالا
WKL32/1 شاسی وکوبله
WKL32/2 شاسی وکوبله
WKL32/3 شاسی وکوبله
WKL32/4 شاسی وکوبله
WKL32/5 شاسی وکوبله
WKL32/6 شاسی وکوبله
WKL32/7 شاسی وکوبله
WKL32/8 شاسی وکوبله
WKL32/9 شاسی وکوبله
WKL32/10 شاسی وکوبله
WKL32/11 شاسی وکوبله
WKL32/12 شاسی وکوبله
WKL32/13 شاسی وکوبله
WKL32/14 شاسی وکوبله
WKL32/15 شاسی وکوبله
WKL32/16 شاسی وکوبله
WKL32/17 شاسی وکوبله
WKL40/1 شاسی وکوبله
WKL40/2 شاسی وکوبله
WKL40/3 شاسی وکوبله
WKL40/4 شاسی وکوبله
WKL40/5 شاسی وکوبله
WKL40/6 شاسی وکوبله
WKL40/7 شاسی وکوبله
WKL40/8 شاسی وکوبله
WKL40/9 شاسی وکوبله
WKL40/10 شاسی وکوبله
WKL40/11 شاسی وکوبله
WKL40/12 شاسی وکوبله
WKL40/13 شاسی وکوبله
WKL40/14 شاسی وکوبله
WKL40/15 شاسی وکوبله
WKL40/16 شاسی وکوبله
WKL50/1 شاسی وکوبله
WKL50/2 شاسی وکوبله
WKL50/3 شاسی وکوبله
WKL50/4 شاسی وکوبله
WKL50/5 شاسی وکوبله
WKL50/6 شاسی وکوبله
WKL50/7 شاسی وکوبله
WKL50/8 شاسی وکوبله
WKL50/9 شاسی وکوبله
WKL50/10 شاسی وکوبله
WKL50/11 شاسی وکوبله
WKL50/12 شاسی وکوبله
WKL50/13 شاسی وکوبله
WKL50/14 شاسی وکوبله
WKL65/1 شاسی وکوبله
WKL65/2 شاسی وکوبله
WKL65/3 شاسی وکوبله
WKL65/4 شاسی وکوبله
WKL65/5 شاسی وکوبله
WKL65/6 شاسی وکوبله
WKL65/7 شاسی وکوبله
WKL65/8 شاسی وکوبله
WKL65/9 شاسی وکوبله
WKL65/10 شاسی وکوبله
WKL65/11 شاسی وکوبله
WKL80/1 شاسی وکوبله
WKL80/2 شاسی وکوبله
WKL80/3 شاسی وکوبله
WKL80/4 شاسی وکوبله
WKL80/5 شاسی وکوبله
WKL80/6 شاسی وکوبله
WKL80/7 شاسی وکوبله
WKL80/8 شاسی وکوبله
WKL80/9 شاسی وکوبله
WKL80/10 شاسی وکوبله
WKL100/1 شاسی وکوبله
WKL100/2 شاسی وکوبله
WKL100/3 شاسی وکوبله
WKL100/4 شاسی وکوبله
WKL100/5 شاسی وکوبله
WKL100/6 شاسی وکوبله
WKL100/7 شاسی وکوبله
WKL100/8 شاسی وکوبله
WKL125/1 شاسی وکوبله
WKL125/2 شاسی وکوبله
WKL125/3 شاسی وکوبله
WKL125/4 شاسی وکوبله
WKL125/5 شاسی وکوبله
WKL125/6 شاسی وکوبله
WKL150/1 شاسی وکوبله
WKL150/2 شاسی وکوبله
WKL150/3 شاسی وکوبله
WKL150/4 شاسی وکوبله
WKL150/5 شاسی وکوبله
WKL150/6 شاسی وکوبله
ETA32-160 شاسی وکوبله
ETA32-200 شاسی وکوبله
ETA32-250 شاسی وکوبله
ETA40-160 شاسی وکوبله
ETA40-200 شاسی وکوبله
ETA40-250 شاسی وکوبله
ETA40-315 شاسی وکوبله
ETA50-160 شاسی وکوبله
ETA50-200 شاسی وکوبله
ETA50-250 شاسی وکوبله
ETA50-315 شاسی وکوبله
ETA65-125 شاسی وکوبله
ETA65-160 شاسی وکوبله
ETA65-200 شاسی وکوبله
ETA65-250 شاسی وکوبله
ETA65-315 شاسی وکوبله
ETA80-160 شاسی وکوبله
ETA80-200 شاسی وکوبله
ETA80-250 شاسی وکوبله
ETA80-315 شاسی وکوبله
ETA80-400 شاسی وکوبله
ETA100-160 شاسی وکوبله
ETA100-200 شاسی وکوبله
ETA100-250 شاسی وکوبله
ETA100-315 شاسی وکوبله
ETA100-400 شاسی وکوبله
ETA125-200 شاسی وکوبله
ETA125-250 شاسی وکوبله
ETA125-315 شاسی وکوبله
ETA125-400 شاسی وکوبله
ETA125.50/2 شاسی وکوبله
ETA150-200 شاسی وکوبله
ETA150-250 شاسی وکوبله
ETA150-315 شاسی وکوبله
ETA150-400 شاسی وکوبله