الکتروپمپ کفکش ارتفاع بالا مارک چینی

aaaaaaaa

دهانه خروجی اینچ حداکثر آبدهی (m³/h) حداکثر ارتفاع(m) قدرت
(hp)
نوع مدل
2 10 82 3 ﺷﻨﺎور SPA4-70/6-2.2
2 12 55 3 ﺷﻨﺎور SPA7-37/4-2.2
2 18 49 3 ﺷﻨﺎور SPA10-30/2-2.2

 

 •  کلیه کفکش های فوق تکفاز می باشند.
 • کفکش هایی که در انتهای عنوان آن ها حرف F باشد دارای فلوتر می باشند.
 • کفکش های مدل SPA-1.5-1000F و SPA-2-1500F و SPA-3-2200F همراه با خازن و کلید برق می باشند.

 

الکتروپمپ کفکش، شناور لجن کش چینی22

 

 

دهانه خروجی(اینچ) آبدهی
(m³/h)
ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع الکتروپمپ مدل
1 ¼ 4-May 33 0/75 کفکش شناور 5 اینچ SCM3
1 ¼ 4-May 44 1 کفکش شناور 5 اینچ SCM4
1 ¼ 4-May 55 25-Jan کفکش شناور 5 اینچ SCM5
1 ¼ 4-May 66 5-Jan کفکش شناور 5 اینچ SCM6
1 ¼ 4-May 77 Jan-75 کفکش شناور 5 اینچ SCM7
1 ¼ 4-May 88 2 کفکش شناور 5 اینچ SCM8
1 7-Feb 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه SVM1001
1 7-Feb 44 1 شناور 4 اینچ تک پروانه 4SVM100
1 7-Feb 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه SVM1002
1 7-Feb 90 2 شناور 4 اینچ دو پروانه 4SVM200

 

 • تمامی پمپ های شناور تکفاز با تابلو قطع و وصل و خازن بوده و کلیه شناورهای سه فاز با تابلو کنترل سه فاز می باشند.
 • پمپ های سری SCM و SVM دارای کابل 20 متری

الکتروپمپ شناور استیل چین

دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی(m³/h) حداکثر ارتفاع(m) قدرت(hp) نوع موتور معادل
Lowara
مدل
1 ¼ 8-Apr 65 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/9
1 ¼ 8-Apr 72 1 تکفاز 4GS07M 4SDM4/10
1 ¼ 8-Apr 94 5-Jan تکفاز 4GS11M 4SDM4/13
1 ¼ 8-Apr 101 5-Jan تکفاز 4GS11M 4SDM4/14
1 ¼ 8-Apr 123 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/17
1 ¼ 8-Apr 130 2 تکفاز 4GS15M 4SDM4/18
1 ¼ 8-Apr 174 3 تکفاز 4GS22M 4SDM4/24
1 ¼ 8-Apr 217 4 سه فاز 4GS30T 4SD4/30
1 ½ 6 72 5-Jan تکفاز 6GS11M 4SDM6/11
1 ½ 6 79 5-Jan تکفاز 6GS11M 4SDM6/12
1 ½ 6 91 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/14
1 ½ 6 98 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/15
1 ½ 6 111 2 تکفاز 6GS15M 4SDM6/16
1 ½ 6 118 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/18
1 ½ 6 125 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/19
1 ½ 6 138 3 تکفاز 6GS22M 4SDM6/21
1 ½ 6 161 4 سه فاز 6GS30T 4SD6/24
2 8-Oct 32 1 تکفاز 8GS07M 4SDM10/6
2 8-Oct 32 1 سه فاز 8GS07T 4SD10/6
2 8-Oct 46 5-Jan تکفاز 8GS11M 4SDM10/8
2 8-Oct 54 2 تکفاز 8GS15M 4SDM10/10
2 8-Oct 72 3 سه فاز 8GS22T 4SD10/12
2 8-Oct 76 3 تکفاز 8GS22M 4SDM10/14
2 8-Oct 97 4 تکفاز 8GS30M 4SDM10/18
2 8-Oct 92 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/17
2 8-Oct 97 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/18
2 8-Oct 115 4 سه فاز 8GS30T 4SD10/19
2 8-Oct 114 5-May سه فاز 8GS40T 4SD10/21
2 8-Oct 152 5-Jul سه فاز 8GS55T 4SD10/23
2 8-Oct 152 5-Jul سه فاز 8GS55T 4SD10/24

 

 

 الکتروپمپ شناور 6 اینچ استیل چینی00

 

 

دهانه خروجی(اینچ) آبدهی
(m³/h)
ارتفاع
(m)
قدرت
(hp)
نوع الکتروپمپ مدل
3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/4
3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/5
3 27 86 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/6
3 27 101 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/7
3 27 114 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/8
3 27 130 10 شناور 6 اینچ 6SR18/9
3 27 150 10 شناور 6 اینچ 6SR18/10
3 27 158 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/11
3 27 180 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/12
3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/13
3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/14
3 27 259 20 شناور 6 اینچ 6SR18/18
3 27 260 20 شناور 6 اینچ 6SR18/19
3 27 316 25 شناور 6 اینچ 6SR18/22
3 40 86 10 شناور 6 اینچ 6SR30/6
3 40 163 12.5 شناور 6 اینچ 6SR30/8
3 40 163 17.5 شناور 6 اینچ 6SR30/11
3 40 192 20 شناور 6 اینچ 6SR30/13
3 40 221 25 شناور 6 اینچ 6SR30/15
3 40 237 25 شناور 6 اینچ 6SR30/16
3 40 257 25 شناور 6 اینچ 6SR30/18
3 40 300 30 شناور 6 اینچ 6SR30/21
4 72 61 15 شناور 6 اینچ 6SR60/5
4 72 85 25 شناور 6 اینچ 6SR60/7
4 72 110 25 شناور 6 اینچ 6SR60/9
4 72 122 35 شناور 6 اینچ 6SR60/10
4 72 159 40 شناور 6 اینچ 6SR60/13

 

 • پمپ های سری 6SR18 دارای کابل نمی باشند.

پمپ های کف کش شناور ارتفاع بالا مارک چین

1212

 

دهانه خروجی(اینچ) حداکثر آبدهی(m³/h) حداکثر ارتفاع(m) قدرت
(HP)
مدل
2 10 70 5 QX10-70-4
2 15 60 5-Jul QX15-60Z-5.5
2 5-Dec 80 5-Jul QX12.5-80-5.5
2 20 80 10 QX20-80-7.5
2 5-Dec 100 10 QX12.5-100-7.5
2 40 40 10 QX40-40-7.5
2 20 100 5-Dec QX20-100-9.2
2 5-Dec 120 5-Dec QX12.5-120-9.2
5-Feb 20 99 15 QXN20-99/3-11
2 40 60 18 QXN40-60/2-13
2 60 60 25 QXN60-60/2-18.5
3 30 150 34 QXN30-150/3-25
4 60 90 34 QXN60-90/3-25
3 40 100 25 QXN40-100/3-18.5
2 20 62 5-May QX12.5-55-4T

 

 • خروجی تمامی کفکشهای فوق به غیر از مدل QX40-40-7.5 از بالا می باشد.
 • پروانه سری QXN چدن و سری QX نوریل مقاوم شده می باشد.

 

الکتروموتورهاي موتورهاي شناور روغنی قابل  سیم پیچی 4 اینچ ساخت چین

نوع ولتاژ برق توان
(KW)               (HP)
تکفاز 0.75 1
1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
سه فاز 1.1 1.5
1.5 2
2.2 3
3 4
4 5.5
5.5 7.5
7.5 10

 

  الکتروپمپهاي شناور 6 اینچ استیل مارك چینی

دهانه خروجی آبدهی ارتفاع قدرت نوع الکتروپمپ مدل
(اینچ) (m³/h) (m) (hp)
3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/4
3 27 72 5-May شناور 6 اینچ 6SR18/5
3 27 86 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/6
3 27 101 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/7
3 27 114 5-Jul شناور 6 اینچ 6SR18/8
3 27 130 10 شناور 6 اینچ 6SR18/9
3 27 150 10 شناور 6 اینچ 6SR18/10
3 27 158 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/11
3 27 180 5-Dec شناور 6 اینچ 6SR18/12
3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/13
3 27 187 15 شناور 6 اینچ 6SR18/14
3 27 259 20 شناور 6 اینچ 6SR18/18
3 27 260 20 شناور 6 اینچ 6SR18/19
3 27 316 25 شناور 6 اینچ 6SR18/22
3 40 86 10 شناور 6 اینچ 6SR30/6
3 40 163 12.5 شناور 6 اینچ 6SR30/8
3 40 163 17.5 شناور 6 اینچ 6SR30/11
3 40 192 20 شناور 6 اینچ 6SR30/13
3 40 221 25 شناور 6 اینچ 6SR30/15
3 40 237 25 شناور 6 اینچ 6SR30/16
3 40 257 25 شناور 6 اینچ 6SR30/18
3 40 300 30 شناور 6 اینچ 6SR30/21
4 72 61 15 شناور 6 اینچ 6SR60/5
4 72 85 25 شناور 6 اینچ 6SR60/7
4 72 110 25 شناور 6 اینچ 6SR60/9
4 72 122 35 شناور 6 اینچ 6SR60/10
4 72 159 40 شناور 6 اینچ 6SR60/13

 

پمپ هاي سري 18 SR داراي کابل نمیباشند .

  الکتروپمپهاي شناور و کفکش ساخت چین

دهانه حداکثر حداکثر قدرت نوع الکتروپمپ مدل
خروجی آبدهی ارتفاع (اسب)
(اینچ) (m³/h) (m)
1 6 45 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-30/4-0.55
1 4 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/7-0.55
1 5 50 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-40/8-0.55
4.8 71 1 الکتروپمپ شناورتک فازآلومنیوم QJD4/10-0.75
1 6 50 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-35/5-0.75
1 4 75 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD2-60/10-0.75
1 1.8 78 0.5 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-50-0.37
1 2.4 133 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.2-100-0.55
1 2.7 155 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD1.8-100-0.75
6 70 1 الکتروپمپ شناور تکفاز QJD3-50/10-0.75S
3.6 130 0.75 الکتروپمپ شناور تکفاز QGD2.5-50-0.55
2 6.6 145 3 الکتروپمپ شناور تکفاز QG5-100-2.2

 

 کفکش هاي کوچک 24 و 12 ولتی برق مستقیم (DC) ساخت چین

stream_ss

 

دهانه خروجی(mm) حداکثر آبدهیl/min) حداکثر ارتفاع(m) ولتاژ مورد نیاز (ولت) قدرت(وات) مدل
25 70 5 24 مستقیم 50 BL-2524N
25 70 5 24 مستقیم 50 BL-2512N

ساخت ایتالیا LOWARA مارك GS الکتروپمپهاي استنلس استیل شناور جهت چاه هاي 4 اینچ

 

دهانه حداکثر آبدهی حداکثر ارتفاع خازن مناسب قدرت قدرت نوع ولتاژ برق مدل
(اینچ) (m3/h) (m) (hp) (kw)
1 ¼ 3 67 20 0.75 0.55 تک فاز 2GS05M
1 ¼ 3 93 30 1 0.75 تک فاز 2GS07M
1 ¼ 3 133 40 1.5 1.1 تک فاز 2GS11M
1 ¼ 3 187 50 2 1.5 تک فاز 2GS15M
1 ¼ 3 267 70 3 2.2 تک فاز 2GS22M
1 ¼ 5.4 47 20 0.75 0.55 تک فاز 4GS05M
1 ¼ 5.4 60 30 1 0.75 تک فاز 4GS07M
1 ¼ 5.4 94 40 1.5 1.1 تک فاز 4GS11M
1 ¼ 5.4 127 50 2 1.5 تک فاز 4GS15M
1 ¼ 5.4 127 2 1.5 سه فاز 4GS15T
1 ¼ 5.4 181 70 3 2.2 تک فاز 4GS22M
1 ¼ 5.4 181 3 2.2 سه فاز 4GS22T
1 ¼ 5.4 228 4 3 سه فاز 4GS30T
1 ¼ 8 61 40 1.5 1.1 تک فاز 6GS11M
1 ¼ 8 85 50 2 1.5 تک فاز 6GS15M
1 ¼ 8 128 70 3 2.2 تک فاز 6GS22M
2 8 128 70 3 2.2 تک فاز 6GS22M
2 11 39 40 1.5 1.1 تک فاز 8GS11M
2 11 39 1.5 1.1 سه فاز 8GS11T
2 11 52 50 2 1.5 تک فاز 8GS15M
2 11 52 2 1.5 سه فاز 8GS15T
2 11 84 70 3 2.2 تک فاز 8GS22M
2 11 84 3 2.2 سه فاز 8GS22T
2 11 110 4 3 سه فاز 8GS30T
2 11 149 5.5 4 سه فاز 8GS40T
2 11 207 7.5 5.5 سه فاز 8GS55T
2 11 279 10 7.5 سه فاز 8GS75T
2 15 43 50 2 1.5 تک فاز 12GS15M
2 15 61 70 3 2.2 تک فاز 12GS22M
2 15 86 4 3 سه فاز 12GS30T
2 15 116 5.5 4 سه فاز 12GS40T
2 15 159 7.5 5.5 سه فاز 12GS55T
2 22 47 70 3 2.2 تک فاز 16GS22M
2 22 65 4 3 سه فاز 16GS30T
2 22 89 5.5 4 سه فاز 16GS40T
2 22 118 7.5 5.5 سه فاز 16GS55T
2 22 165 10 7.5 سه فاز 16GS75T

 الکتروپمپ های استیل سری SCUBA (اسکوبا) مارک LOWARA ساخت ایتالیا

 L17-Scuba

حداکثرآبدهی حداکثر ارتفاع قدرت مدل
(m3/h) (m) (hp)
4.5 47.7 0.75 SC205 C L40
SC205 L40 QSM
SC205 CG L40
4.5 61.2 1 SC207 C L40
SC207 L40 QSM
SC207 CG L40
4.5 72.4 1.2 SC209 C L40
SC209 L40 QSM
SC209 CG L40
4.5 84.5 1.5 SC211 C L40
SC211 L40 QSM
SC211 CG L40
7.5 49 1 SC407 C L40
SC407 L40 QSM
SC407 CG L40
7.5 62.5 1.2 SC409 C L40
SC409 L40 QSM
SC409 CG L40
7.5 75.5 1.5 SC411 C L40
SC411 L40 QSM
SC411 CG L40

 

 • تمامی الکترو پمپ های فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها  1.25 اینچ می باشد.
 • کاربرد آبرسانی از طريق مخازن و چاه های 6 اينچی
 • انتقال اجسام جامد 2.5 mm
 • دمای مایع کمتر از 40 درجه  کلاس F

الکتروپمپ های شناور استاینلس استیل سری PES مارک Pentax ساخت ایتالیا

pentax_34

 

 

حداکثر آبدهی (m3/h) حداکثر ارتفاع (m) قدرت (hp) مدل
4.6 45 0.75 5PES3/4
5PES3/4G
4.6 56 1 5PES3/5
5PES3/5G
4.6 78 1.2 5PES3/7
5PES3/7G
4.6 90 1.5 5PES3/8
5PES3/8G
7.6 45 1 5PES5/4
5PES5/4G
7.6 56 1.2 5PES5/5
5PES5/5G
7.6 68 1.5 5PES5/6
5PES5/6G

 

قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد قطر بدنه پمپ هاي فوق الذکر 5 اینچ می باشد
تمامی الکتروپمپ هاي فوق تکفاز بوده و دهانه خروجی آنها 1 1/4 اینچ است.
پروانه پمپ هاي شناور فوق از جنس استنلس استیل می باشند.
مدل الکتروپمپ هایی که انتهاي آنها به حرف G ختم می شود فلوتردار هستند.

submersible

 

 

پمپ ها و الکتروپمپ های شناور

 

پمپ شناور يك يا چند طبقه، تك مكشه، محفظه با برش شعاعی، مخصوص نصب عمودی. در مواردی بسته به تعداد طبقات و اندازه موتور مي‌تواند به صورت افقی يا مايل نيز نصب شود.
پروانه‌ها بصورت جريان شعاعي يا مختلط بوده و قابل تراش مي باشند. محفظه طبقات پمپ های   جريان شعاعي توسط بست طبقات و محفظه طبقات پمپ های جريان مختلط توسط پيچهای دوسر به همديگر متصل می شوند. محفظه مكش بين موتور و پمپ توسط صافی مكش، پمپ را در مقابل ذرات درون آب محافظت می كند.
پمپ ها معمولاً دارای سوپاپ يك طرفه مي باشد.

موارد کاربرد پمپ شناور

انتقال آب تميز يا حاوی كمی املاح در مصارف آبياری
سيستمهای آبياری باراني
ايستگاههای تقويت فشار
تأمين آب اضطراری
زهكشی آبهای تحت الارضی
تأسيسات تصفيه آب
مصارف شستشوی صنعتی و سيستمهای آتش نشانی
بعلاوه اين پمپ ها در معادن و آبنماها و غيره بكار می رود
ميزان مجاز شن در آب مورد پمپاژ 25 گرم در متر مكعب می باشد

مشخصات کلی پمپ شناور

قطر نامی سوپاپ : 2/1، 1 تا8 اينچ
ظرفیت آبدهی: 5 تا 650 متر مكعب در ساعت
ارتفاع: تا 300 متر
دمای آب مورد پمپاژ: تا 30 درجه سانتيگراد

مدل شناور+پمپ
152/4+6C15 3/2
152/6+6C22 3/2
152/9+6C30 3/2
152/11+6E3 3/2
152/14+6E5 3/2
152/17+6E5 3/2
152/20+6E7 3/2
193/2+6C22 3/2
193/3+6E3 3/2
193/4+6E5 3/2
193/5+6E5 3/2
193/6+6E7 3/2
193/7+7A9 3/2
193/8+7A9 3/2
193/9+7A11 3/2
193/10+7A11 3/2
193/11+7A13 3/2
193/12+7A13 3/2
193/13+7A15 3/2
193/14+7A15 3/2
193/15+7A18 3/2
193/16+7A18 3/2
193/17+7A18 3/2
 233/2+6E3 3/2
 233/3+6E5 3/2
 233/4+6E7 3/2
233/5+7A9 3/2
233/6+7A11 3/2
233/7+7A13 3/2
233/8+7A15 3/2
233/9+7A18 3/2
233/10+7A18 3/2
233/12+7A22 3/2
233/13+7A22 3/2
233/14+7A22 3/2
233/15+8A24 3/2
233/15+9A30 3/2
233/16+9A24 3/2
233/17+9A30 3/2
233/18+9A30 3/2
233/20+9A37 3/2
271/2+6E3 3/2
271/3+6E3 3/2
271/4+6E5 3/2
271/5+6E5 3/2
271/6+6E7 3/2
271/7+6E7 3/2
271/8+7A9 3/2
271/9+7A9 3/2
271/10+7A11 3/2
271/11+7A11 3/2
293/2+6E7 3/2
293/3+7A11 3/2
293/4+7A15 3/2
293/5+7A18 3/2
293/6+7A22 3/2
293/7+8A24 3/2
293/8+9A30 3/2
293/9+9A30 3/2
293/10+9A37 3/2
293/11+9A37 3/2
293/12+9A45 3/2
293/13+9A45 3/2
293/14+9A55 3/2
293/15+9A55 3/2
293/16+9A62 3/2
293/17+9A62 3/2
293/7a+7A22 3/2
345/1+6E7 3/2
345/2+7A15 3/2
345/3+7A22 3/2
345/4+9A30 3/2
345/5+9A37 3/2
345/6+9A45 3/2
345/7+9A55 3/2
345/8+9A62 3/2
345/9+9A73 3/2
345/10+9A73 3/2
345/11+9B92 3/2
345/12+10A92 3/2
345/13+10A110 3/2
345/14+10A110 3/2
345/15+10A110 3/2
374/1+7A11 3/2
374/2+8A24 3/2
374/3+9A37 3/2
374/6+9A73 3/2
374/7+10A92 3/2
374/8+10A92 3/2
374/9+10A110 3/2
374/10+10A110 3/2
374/11+12A130 3/2
374/12+12A150 3/2
374/13+12A150 3/2
374/14+12A185 3/2
374/15+12A185 3/2
374/4a +9A45 3/2
374/5a+9A55 3/2
374/6a+9A62 3/2
374/7a+9A73 3/2
384/2+7A15 3/2
384/3+8A24 3/2
384/4+9A30 3/2
384/5+9A37 3/2
384/6+9A45 3/2
384/7+9A55 3/2
384/8+9A62 3/2
384/9+9A73 3/2
384/10+9A73 3/2
384/11+10A92 3/2
384/12+10A92 3/2
384/13+10A110 3/2
384/14+10A110 3/2
425/1+8A24 3/2
425/3+9A73 3/2
425/6+12A150 3/2
425/7+12A185 3/2
425/8+12A185 3/2
425/2a+9A30 3/2
425/3a+9A62 3/2
425/4a+9A73 3/2
425/6a+12A130 3/2
425/7a+12A150 3/2
425/2a+9A37 3/2
425/3a+9A55 3/2
425/2a+9A45 3/2
425/4a+10A92 3/2
425/5a+10A110 3/2
435/1+9A37 3/2
435/2+9A73 3/2
435/3+10A110 3/2
435/4+12A150 3/2
435/5+12A185 3/2
435/6+14B220 3/2
435/1A+9A30 3/2
435/2A+9A45 3/2
435/3A+10A92 3/2
435/4A+12A130 3/2
435/5A+12A150 3/2
435/7a+14B220 3/2
 435/4a+10A110 3/2
435/2A+9A55 3/2
435/2A+9A62 3/2
435/6a+12A185 3/2
466/1+9A55 3/2
466/2+10A110 3/2
466/3+12A185 3/2
466/4+14B220 3/2
466/1a+9A45 3/2
466/2a+9A73 3/2
466/2a+9A55 3/2
466/2a+10A92 3/2
466/3a+12A130 3/2
466/3a+12A150 3/2
466/5a+14B260 3/2
466/1a+9A30 3/2
466/4a+12A185 3/2
486/1+10A92 3/2
486/2+12A185 3/2
486/1A+9A62 3/2
486/1A+9A73 3/2
486/2a+10A110 3/2
486/2a+12A130 3/2
486 / 3a+14B220 3/2
486/3a+14B260 3/2
486/4a+14B300 3/2
486/5a+14B300 3/2
293/8+ 8A30 3/2
345/4+ 8A30 3/2
384/4+8A30 3/2