پمپهای پشت تراکتوری

نام – مدل حداکثر آبدهی
(متر مکعب در ساعت)
حداکثر ارتفاع دهانه (اینچ) عکس 
ورودی خروجی
پمپ 250 -150 با گیربکس کوپله مستقیم شاسی و گاردان 450 21m 8 6 IMG_1301
 پمپ 250 -150 با گیربکس شاسی و گاردان 450 21m 8 6 IMG_1303
 پمپ 250 -150 با گیربکس شاسی و گاردان  45  63m 3 2,5 IMG_1305