موتور برق دیزلی کاما (KAMA)

مدل KDE6500E

KAMA_6500E-fill-320x279

توان: 5 کاوا

 موتور برق  CC5000NG
گازسوز Green Power

cc5000at

توان: 5.25 کاوا

 

انواع موتور برق روبین ژاپن 

مدل RGD5000E

موتور ژنراتور روبین 5 کاوا دیزل استارتی ژاپن

 RGD5000-fill-200x200
تیپ Brushless
رگلاتور ولتاژ خازنی
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 4,800
حداکثر آمپر 20
توان دائم(watts) 4,300
توان دائم آمپر 8.3
مقدار صدا در 7 متر
Current Protection  fuseless circuit breaker
مدل موتور DY41D
تیپ موتور Subaru OHC
در زمان کمبود روغن خاموش کردن
سوخت بنزین
حجم باک 16 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 9.4
سیستم استارت هندلی
اندازه به اینچ 673x500x542 mm
وزن بدون روغن و بنزین 95 KG
Receptacle
شارژر 12 ولت Standard
تایمر ساعت کارکد Standard
لامپ کارکد Standard
تایر Optional

 

مدل RGX3000

موتور ژنراتور روبین 3 کاوا بنزینی ژاپن

 RG3000X-fill-200x200

 

تیپ Brush
رگلاتور ولتاژ خازنی
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 2,400
حداکثر آمپر 15
توان دائم(watts) 3,000
توان دائم آمپر 8.3
مقدار صدا در 7 متر
Current Protection  fuseless circuit breaker
مدل موتور EX17
تیپ موتور Subaru OHC
در زمان کمبود روغن خاموش کردن
سوخت بنزین
حجم باک 16 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 8.4
سیستم استارت هندلی
اندازه به اینچ 600x420x500
وزن بدون روغن و بنزین 47KG
Receptacle
شارژر 12 ولت Standard
تایمر ساعت کارکد Standard
لامپ کارکد Standard
تایر

 

مدل RGX3600

موتور ژنراتور روبین 3.6 کاوا بنزینی ژاپن

 3600-fill-200x200

 

تیپ ژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژ خازنی
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 3,600
حداکثر آمپر 15
توان دائم(watts) 3,000
توان دائم آمپر 12.5
مقدار صدا در 7 متر 71
Current Protection GFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتور EX21— 7.0 HP
تیپ موتور Subaru OHC
در زمان کمبود روغن خاموش کردن
سوخت بنزین
حجم باک 16 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 8.4
سیستم استارت هندلی
اندازه به اینچ 24″ x 18″ x 20″
وزن بدون روغن و بنزین 54KG
Receptacle 120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولت Standard
تایمر ساعت کارکد Standard
لامپ کارکد Standard
تایر Optional

 

 

مدل RGV4100

موتور ژنراتور روبین 4.1 کاوا بنزینی ژاپن

 RGV4100-fill-200x200

 

تیپ Brushless
رگلاتور ولتاژ خازنی
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 3,500
حداکثر آمپر 15
توان دائم(watts) 3,000
توان دائم آمپر 12.5
مقدار صدا در 7 متر
Current Protection GFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتور EH25D
تیپ موتور Subaru OHC
در زمان کمبود روغن خاموش کردن
سوخت بنزین
حجم باک 16.6 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 8
سیستم استارت Recoil Starter
اندازه به اینچ 620x430x552 mm
وزن بدون روغن و بنزین 63KG
Receptacle
شارژر 12 ولت Standard
تایمر ساعت کارکد Standard
لامپ کارکد Standard
تایر

 

 

مدل RGX4800

موتور ژنراتور روبین 4.8 کاوا بنزینی ژاپن

 4800-fill-200x200
تیپ ژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژ خازنی
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 4,800
حداکثر آمپر 20
توان دائم(watts) 4,100
توان دائم آمپر 17.1
مقدار صدا در 7 متر 72
Current Protection GFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتور EX27— 9.0 HP
تیپ موتور Subaru OHC
در زمان کمبود روغن خاموش کردن
سوخت بنزین
حجم باک 16 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 8.4
سیستم استارت هندلی
اندازه به اینچ 26″ x 21″ x 22″
وزن بدون روغن و بنزین 70 KG
Receptacle 120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولت Standard
تایمر ساعت کارکد Standard
لامپ کارکد Standard
تایر Optional
مدل RGX5100E

موتور ژنراتور روبین 5.1 کاوا بنزینی ژاپن

 RGX5100-fill-200x200
تیپ Brush
رگلاتور ولتاژ خازنی
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 4,400
حداکثر آمپر 20
توان دائم(watts) 3,600
توان دائم آمپر 17.1
مقدار صدا در 7 متر 72
Current Protection GFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتور EX30
تیپ موتور Subaru OHC
در زمان کمبود روغن خاموش کردن
سوخت بنزین
حجم باک 12.8 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 5.8
سیستم استارت هندلی
اندازه به اینچ 675x510x540
وزن بدون روغن و بنزین 67 KG
Receptacle
شارژر 12 ولت Standard
تایمر ساعت کارکد Standard
لامپ کارکد Standard
تایر Optional

 

RGX6500E

موتور ژنراتور روبین 6.5 کاوا بنزینی ژاپن

 RGX6500-fill-200x200

 

تیپ Brush-Type
رگلاتور ولتاژ AVR
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 6500
حداکثر آمپر 54
توان دائم(watts) 5000
توان دائم آمپر 41.7
مقدار صدا در 7 متر 72
Current Protection GFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتور EX35 – 12.0 HP
تیپ موتور Subaru OHV
در زمان کمبود روغن خاموش
سوخت بنزین
حجم باک 7.3 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 8.3
سیستم استارت استارتی
اندازه به اینچ 24 * 22 * 28
وزن بدون روغن و بنزین 187 KG
Receptacle 120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولت Standard
تایمر ساعت کارکد Standard
لامپ کارکد Standard
تایر Yes

 

 

مدل RGX7500E

موتور ژنراتور روبین 7.5 کاوا بنزینی استارتی ژاپن

 RGX754200elg-fill-200x200

 

تیپ Brush-Type
رگلاتور ولتاژ AVR
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 7500
حداکثر آمپر 62.5
توان دائم(watts) 6000
توان دائم آمپر 50/25
مقدار صدا در 7 متر 76
Current Protection GFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتور EX40 – 14.0 HP
تیپ موتور Subaru OHV
در زمان کمبود روغن خاموش
سوخت بنزین
حجم باک 7.3 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 7.4
سیستم استارت استارتی
اندازه به اینچ 24 * 22 * 28
وزن بدون روغن و بنزین 187 KG
Receptacle 120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولت Standard
تایمر ساعت کارکد Standard
لامپ کارکد Standard
تایر Yes

 

 

مدل RGV12100E

موتور ژنراتور روبین 12 کاوا بنزینی استارتی ژاپن

 12100-fill-200x200

 

تیپ ژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژ AVR
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 12,000
حداکثر آمپر 50
توان دائم(watts) 10,000
توان دائم آمپر 41.7
مقدار صدا در 7 متر 77
Current Protection GFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتور EH66 – 22.0 HP
تیپ موتور Subaru OHV
در زمان کمبود روغن فشار
سوخت بنزین
حجم باک 11.4 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 8.2
سیستم استارت استارتی
اندازه به اینچ 33″ x 30″ x 34″
وزن بدون روغن و بنزین 150 KG
Receptacle 120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولت Standard
تایمر ساعت کارکد Standard
لامپ کارکد Standard
تایر Standard 4 wheel

 

 

مدل RGV13100T

موتور ژنراتور روبین 13 کاوا بنزینی استارتی ژاپن

 13100-fill-200x200
تیپ ژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژ ترانسفورماتور جریان
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 380
فاز سه فاز
حداکثر خروجی (watts) 12,000
توان دائم(watts) 10,000
توان دائم آمپر 41.7
مقدار صدا در 7 متر 77
Current Protection GFCI and fuseless circuit breaker
مدل موتور EH63 – 18 HP
تیپ موتور Subaru OHV
در زمان کمبود روغن فشار
سوخت بنزین
حجم باک 11.4 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب 8.9
سیستم استارت استارتی
اندازه به اینچ 51″ x 34″ x 37″
وزن بدون روغن و بنزین 150 KG
Receptacle 120V. 20A. GFCI Duplex
شارژر 12 ولت Standard
تایمر ساعت کارکد Standard
لامپ کارکد Standard
تایر Standard 4 wheel

 

موتورهای تک روبین ژاپن

 

EH63V-fill-195x180 EX35-fill-177x180 ex17-fill-187x180 Robin-Engine-EY20--fill-162x180
EH63  EX 35 EX 17 EY20

 

مدل مشخصات
ROBIN ENGINE EY 20 5 HP موتور تک روبین 5 اسبی بنزینی
ROBIN ENGINE EY 2O DJ 5 HP موتور تک روبین 5 اسبی بنزینی
ROBIN ENGINE EX 17 DJ 6 HP موتور تک روبین 6 اسب بنزینی
ROBIN ENGINE EX 35 12 HP موتور تک روبین 12 اسب بنزینی
ROBIN ENGINE EX 40 14 HP موتور تک روبین 14 اسب بنزینی
ROBIN ENGINE EH 12 4 HP موتور تک روبین 4 اسب بنزینی
ROBIN ENGINE EH 63 18 HP موتور تک روبین 18 اسب بنزینی
ROBIN ENGINE EH 65 22 HP موتور تک روبین 22 اسب بنزینی

 موتور برق های بنزینی المکس (Elemax) هوندا ژاپن

SH5300EX-fill-300x244

مدل KW KVA
SH1000 0.9 1.1
SH2000 1.5 1.8
SH3200 1.7 2.2
SH3900 2.2 2.8
SH4600 2.5 3.2
SH5300 3.04 3.8
SH6500 4 5
SH7600 4.4 5.6

انواع موتور برق بنزینی استریم چین

 

مدل YMG1000X

 

22222-fill-266x151

ولتاژ 220 V
توان دائم 850 W
توان اضطراری 1000 W
فاز تک

 

 

مدل YMG2500X

 

3333-fill-274x154

ولتاژ 220 V
توان دائم 2000 W
توان اضطراری 2500 W
فاز تک

 

 

مدل YMG3000X

 

3333-fill-274x154

ولتاژ 220 V
توان دائم 2500 W
توان اضطراری 2800 W
فاز تک

 

مدل YMG6000E

 

 3333-fill-274x154
ولتاژ 220 V
توان دائم 5000 W
توان اضطراری 6000 W
فاز تک

 

 

مدل YMG6500E

 

 3333-fill-274x154
ولتاژ 220 V
توان دائم 5500 W
توان اضطراری 6500 W
فاز تک

 

 

مدل YMG7000E

 

Untitled-fill-254x211
ولتاژ 220 V
توان دائم 6000 W
توان اضطراری 7000 W
فاز تک

 

مدل YMD6700TA

 

3333-fill-274x154
ولتاژ 220 V
توان دائم 5500 W
توان اضطراری 6500 W
فاز تک

 

مدل YMD6700TA3

 

 3333-fill-274x154
ولتاژ 220 V
توان دائم 5500 W
توان اضطراری 6500 W
فاز 3

 

 

انواع موتور برق بنزینی جیاندانگ

مدل JD2800

 

 

 

2800-fill-200x200

 

تیپ ژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژ خازنی
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 1,200
حداکثر آمپر
توان دائم(watts) 1,000
توان دائم آمپر
مقدار صدا در 7 متر 67
مدل موتور JF154
تیپ موتور OHV Forced Air-cooled,4-Stroke
در زمان کمبود روغن
سوخت بنزین
حجم باک 4 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب
سیستم استارت هندلی
اندازه به اینچ
شارژر 12 ولت Standard
ولت متر Standard
لامپ کارکد Standard
تایر

 

 

مدل JD3500

 

 JD3500-fill-200x200

 

مدل JD3500 R

 

 JD3500-fill-200x200

 

مدل JD5000

 

 1JD5000-2-fill-200x200

 

مدل JD5500

 

5500-fill-200x200

 

تیپ ژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژ AVR
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 3,500
حداکثر آمپر
توان دائم(watts) 3,000
توان دائم آمپر
مقدار صدا در 7 متر 67
مدل موتور JF200
تیپ موتور OHV Forced Air-cooled,4-Stroke
در زمان کمبود روغن  خاموش
سوخت بنزین
حجم باک 15/4 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب  11
سیستم استارت هندلی
اندازه به اینچ  600*450*470
شارژر 12 ولت Standard
ولت متر Standard
لامپ کارکد Standard
تایر

 

مدل JD5500 R

 

5500-fill-200x200

 

مدل JD5500 T

 

 5500-fill-200x200

 

 

مدل JD6500

 

 1JD6500-2-fill-200x200

 

 

مدل JD7000 R

 

 1JD6500-2-fill-200x200

 

تیپ ژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژ AVR Brush
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 5,500
حداکثر آمپر
توان دائم(watts) 5,000
توان دائم آمپر
مقدار صدا در 7 متر 72
مدل موتور JF340
تیپ موتور OHV Forced Air-cooled,4-Stroke
در زمان کمبود روغن  خاموش
سوخت بنزین
حجم باک 25 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب  10
سیستم استارت هندلی یا استارتی
اندازه به اینچ  700*535*590
شارژر 12 ولت Standard
ولت متر Standard
لامپ کارکد Standard
تایر  Optional

 

 

مدل JD7500 R

 

 JD7500-fill-200x144

 

مدل JD7500 N

 

 JD7500-fill-200x144

 

تیپ ژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژ AVR Brush
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 7,500
حداکثر آمپر
توان دائم(watts) 7,200
توان دائم آمپر
مقدار صدا در 7 متر 72
مدل موتور JF420
تیپ موتور OHV Forced Air-cooled,4-Stroke
در زمان کمبود روغن  خاموش
سوخت بنزین
حجم باک 25 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب  10
سیستم استارت  استارتی
اندازه به اینچ  700*535*590
شارژر 12 ولت Standard
ولت متر Standard
لامپ کارکد Standard
تایر  Optional

 

مدل JD8500

 

 JD9000E-fill-236x167

 

مدل JD9000

 

JD9000E-fill-236x167

 

تیپ ژنراتور بدون زغال
رگلاتور ولتاژ AVR
فرکانس 50 HZ
ولتاژ 220
فاز تک
حداکثر خروجی (watts) 7,000
حداکثر آمپر
توان دائم(watts) 6,500
توان دائم آمپر
مقدار صدا در 7 متر 72
مدل موتور JF 390
تیپ موتور OHV Forced Air-cooled,4-Stroke
در زمان کمبود روغن  خاموش
سوخت بنزین
حجم باک 25 لیتر
مدار ساعت کاری مناسب  9
سیستم استارت  استارتی
اندازه به اینچ 800×650×590
شارژر 12 ولت Standard
ولت متر Standard
لامپ کارکد Standard
تایر  Optional

 

مدل JD10000

 

 JD9000E-fill-236x167

 

 موتور برق های هیوندای (Hyundai)

 HG5355-PG-fill-300x287

 

HG5355-PG مدل
یک سیندر چهار زمانه نوع موتور
هندل دستی سیستم استارتر
212 ml ظرفیت سیلندر
230V~50Hz ولتاژ و بسامد
3 KW حداکثر توان خروجی
12 V, 8.3 A D.C خروجی
12 L ظرفیت مخزن سوخت
7 Hr حداکثر کارکرد با تمام توان
10 Hr حداکثر کارکرد با یک دوم توان
70 db نویز در فاصله 7 متر
48.5 Kg وزن دستگاه

 

 HG2010-PG-fill-300x282

 

HG2010-PG مدل
یک سیندر دو زمانه نوع موتور
هندل دستی سیستم استارتر
63 ml ظرفیت سیلندر
230V~50Hz ولتاژ و بسامد
800 Watt حداکثر توان خروجی
12 V, 10 A D.C خروجی
4 L ظرفیت مخزن سوخت
5.8 Hr حداکثر کارکرد با تمام توان
9 Hr حداکثر کارکرد با یک دوم توان
64 db نویز در فاصله 7 متر
21 Kg وزن دستگاه

 

 HG8550-PG-fill-300x266

 

HG8550-PG مدل
یک سیندر چهار زمانه نوع موتور
استارت الکتریکی + هندل دستی سیستم استارتر
420 ml ظرفیت سیلندر
230V~50Hz ولتاژ و بسامد
6 KW حداکثر توان خروجی
12 V, 8.3 A D.C خروجی
25 L ظرفیت مخزن سوخت
7 Hr حداکثر کارکرد با تمام توان
11 Hr حداکثر کارکرد با یک دوم توان
74 db نویز در فاصله 7 متر
81.5 Kg وزن دستگاه

 

موتور برق هندا با ژنراتور لینز ایتالیا

th-fill-200x176

 

مدل موتور تیپ موتور توان (KVA) مشخصات فنی
EKB 2900 R2 GX 200 2.2 تک فاز  با کاور محافظ
EKB 4500 R2 GX 200 2.8 تک فاز با کاور محافظ
EKB 7500 LR2 GX 390 6 تک فاز با کاور محافظ
EKB 7500 RT GX 390 6 سه فاز با کاور محافظ
EKB 7500 LRE GX 390 6 تکفاز-استارتی-باک بزرگ
EKB 12000 R2 GX 660 10 تک فاز – استارتی-بدون کاناپی
EKB 12000 ES GX 660 10 تک فاز – استارتی با کاناپی بیصدا
EKB 12000 TR2 GX 660 10 سه فاز-استارتی-بدون کاناپی

 

دیزل کوبوتا اصل با ژنراتور لینز ایتالیا اصل

مشخصات فنی توان (Kva) تیپ موتور مدل موتور
دیزل کوبوتا تکفاز 3.5 RT 110 EKB 3500 DK (B)
دیزل کوبوتا تکفاز – هندلی 5 RT 125 EKB 5000 DK (B)
دیزل کوبوتا تکفاز – استارتی 5 RT 125 EKB 5000 DK (A)
دیزل کوبوتا سه فاز – استارتی 7 RT 125 EKB 5000 DKT (A)
دیزل کوبوتا تکفاز – استارتی 7 RT 140 EKB 7500 DK (A)
دیزل کوبوتا سه فاز – استارتی 9 RT 140 EKB 7500 DKT (A)

 ژنراتور HUUTOAN

RPM مشخصات فنی
1500 ژنراتور 2.8 کیلووات تکفاز HTA 2.8S
1500 ژنراتور 4 کیلووات تکفاز HTA 4.0S
1500 ژنراتور 6.5 کیلووات تکفاز HTA 6.5S
1500 ژنراتور 6.5 کیلووات سه فاز HTA 6.5T
1500 ژنراتور 9 کیلووات تکفاز HTA 9.0S
1500 ژنراتور 9 کیلووات سه کفاز HTA 9.0T
1500 ژنراتور 12.5 کیلووات تکفاز HTA 12.5S
1500 ژنراتور 12.5 کیلووات سه فاز HTA 12.5T
1500 ژنراتور 15 کیلووات تکفاز HTA 15S
1500 ژنراتور 15 کیلووات تسه فاز HTA 15T

 موتور برق هندا با ژنراتور مکالته ایتالیا

مشخصات فنی توان (Kva) تیپ موتور مدل موتور
تک فاز 2.3 GX 160 SH 3000
تک فاز باک کوچک 3.3 GX 270 SH 4500
تک فاز باک کوچک 4.4 GX 390 SH 5500
تک فاز باک کوچک 5.7 GX 390 SH 7500
تک فاز کاناپی دار بیصدا باک بزرگ سایلنت 2.3 GX 160 HG 3000 (SP)
تک فاز باک بزرگ 3.3 GX 270 HG 4500
تک فاز باک بزرگ 4.4 GX 390 HG 5500
تک فاز باک بزرگ بیصدا سایلنت 5.7 GX 390 HG 6700 (SP)
تک فاز باک بزرگ 5.7 GX 390 HG 7500
تک فاز – استارتی باک بزرگ 5.7 GX 390 HG 7500 SE
سه فاز – استارتی – با کاناپی بی صدا 14.5 GX 670 HG 16000 TDX (SOUNDPROUF)

دیزل ژنراتور های یانمار ژاپن با ژنراتور فوجی ژاپن و مکالته ایتالیا

مشخصات فنی توان (Kva) تیپ موتور مدل موتور
یانمار با ژنراتور فوجی ژاپن – هندلی 5 TF90 FUJI F-5
یانمار با ژنراتور مکالته ایتالیا استارتی – هندلی 5 TF90 YMB 5 SE
یانمار با ژنراتور مکالته ایتالیا استارتی – هندلی  7  TF120 YMB 6.5 SE

موتورژنراتورهاي هوندا دایشین ساخت ژاپن (جدید)

قدرت (KVA) مدل
2.2 SEA3000Ha
2.2 SEB3000Ha
5.5 SEB7000Ha
5.5 SEB7000HSa

 

موتور ژنراتور هاي جدید داراي ولتاژ رگولاتور اتوماتیک بوده و سیستم احتراق آنها از نوع ترانزیستوري مدرن می باشد.

موتور ژنراتور هاي SEB6000HSa و SEB7000HSa داراي استارتر برقی می باشند

حجم باك سوخت موتور ژنراتورهاي فوق بزرگتر از مدلهاي قبلی می باشند.

موتور ژنراتور هاي فوق داراي خروجی 12DC ولت با  8.3 آمپر میباشد.

حجم مخزن سوخت SEA3000Ha معادل 3.6 لیتر و SEB3000Ha معادل 16 لیتر می باشد .

موتور جوش های دیزلی و بنزینی چینی

توان اضطراری توان دائم (W) توان موتور(HP) آمپرجوش(I) نوع موتور مدل
6000 5500 7 160 بنزینی KGE7000EW
5500 4500 8 160 دیزلی KDE180EW

 موتور ژنراتور های بنزینی ROBEN ساخت چین

توان اضطراری(W) توان دائم(W) مدل
2000 1800 RB2000D
3000 2800 RB4000D
4600 4200 RB5000DE
5000 4600 RB6500DE

موتورهای تک koopچین

KD170F Air-cooled Single Cylinder

Air-cooled Single Cylinder KD173FB

Air-cooled Single Cylinder KD178F

 Model KD170F/FE
 Type Vertical,1-Cylinder,4-Stroke, Air Cooled
 Combustion System Direct Injection
 BorexStroke[mm(in)] 70×55(2.76×2.11)
 Displacement[L(cc)] 0.211(211)
 Compression Ratio 20:01
 Rated Power KW/rpm 2.5/3000,2.8/3600
 Rated Power HP/rpm 3.4/3000,3.8/3600
 Rated Speed(rpm) 3000/3600
 Starting System F:Recoil Starter, E: Electric Starter
 Fuel Tank [L(US.gal)] 2.5(0.66)
 Lube[L(US.gal)] 0.75(0.2)
 Fuel Consumpition[g(ml)/kwh] 3000rpm:275(327)
 3600rpm:280(333)
 Fuel 0#(Summer),-10#(Winter) diesel oil
 Lube SAE10W30(Above CD grade)
 Overall Dimension[mm(in)](LxWxH) 332x376x415 (13.07×14.8×16.34)
 Net Weight[kg(lbs)] Recoil Starter Type:27(59.4)
 Electric Starter Type:31(68.2)
 Rotation Direction(View from Flywheel) Clockwise

Model KD173FB/FBE
Type Vertical,1-Cylinder,4-Stroke, Air Cooled
Combustion System Direct Injection
BorexStroke[mm(in)] 73×59(2.76×2.32)
Displacement[L(cc)] 0.247(247)
Compression Ratio 20:01
Rated Power KW/rpm 3.2/3000,3.6/3600
Rated Power HP/rpm 4.3/3000,4.8/3600
Rated Speed(rpm) 3000/3600
Starting System F:Recoil Starter, E: Electric Starter
Fuel Tank [L(US.gal)] 2.5(0.66)
Lube[L(US.gal)] 0.75(0.2)
Fuel Consumpition[g(ml)/kwh] 3000rpm:275(327)
3600rpm:280(333)
Fuel 0#(Summer),-10#(Winter) diesel oil
Lube SAE10W30(Above CD grade)
Overall Dimension[mm(in)](LxWxH) 332x376x415 (13.07×14.8×16.34)
Net Weight[kg(lbs)] Recoil Starter Type:27(59.4)
Electric Starter Type:31(68.2)
Rotation Direction(View from Flywheel) Clockwise

Model KD178F/FE
Type Vertical,1-Cylinder,4-Stroke, Air Cooled
Combustion System Direct Injection
BorexStroke[mm(in)] 78×62(3.07×2.44)
Displacement[L(cc)] 0.296(296)
Compression Ratio 20:01
Rated Power KW/rpm 3.7/3000,4.0/3600
Rated Power HP/rpm 5.0/3000,5.5/3600
Rated Speed(rpm) 3000/3600
Starting System F:Recoil Starter, E: Electric Starter
Fuel Tank [L(US.gal)] 3.5(0.92)
Lube[L(US.gal)] 1.1(0.29)
Fuel Consumpition[g(ml)/kwh] 3000rpm:275(327)
3600rpm:280(333)
Fuel 0#(Summer),-10#(Winter) diesel oil
Lube SAE10W30(Above CD grade)
Overall Dimension[mm(in)](LxWxH) 383x421x450 (15.09×16.57×17.72)
Net Weight[kg(lbs)] Recoil Starter Type:33(72.6)
Electric Starter Type:38(83.6)
Rotation Direction(View from Flywheel) Clockwise
 
Model KD186FA/FAE
Type Vertical,1-Cylinder,4-Stroke, Air Cooled
Combustion System Direct Injection
BorexStroke[mm(in)] 86×72(3.39×2.83)
Displacement[L(cc)] 0.418(418)
Compression Ratio 19:1
Rated Power KW/rpm 6/3000,6.6/3600
Rated Power HP/rpm 8/3000,9/3600
Rated Speed(rpm) 3000/3600
Starting System F:Recoil Starter, E: Electric Starter
Fuel Tank [L(US.gal)] 5.5(1.45)
Lube[L(US.gal)] 1.65(0.44)
Fuel Consumpition[g(ml)/kwh] 3000rpm:275(327)
3600rpm:280(333)
Fuel 0#(Summer),-10#(Winter) diesel oil
Lube SAE10W30(Above CD grade)
Overall Dimension[mm(in)](LxWxH) 417x441x494(16.42×17.36×19.45)
Net Weight[kg(lbs)] Recoil Starter Type:48(105.6)
Electric Starter Type:53(116.6)
Rotation Direction(View from Flywheel) Clockwise

 

Model KD188FA/FAE
Type Vertical,1-Cylinder,4-Stroke, Air Cooled
Combustion System Direct Injection
BorexStroke[mm(in)] 88×75(3.46×2.95)
Displacement[L(cc)] 0.456(456)
Compression Ratio 19:1
Rated Power KW/rpm 6.6/3000,7.5/3600
Rated Power HP/rpm 9/3000,10/3600
Rated Speed(rpm) 3000/3600
Starting System F:Recoil Starter, E: Electric Starter
Fuel Tank [L(US.gal)] 5.5(1.45)
Lube[L(US.gal)] 1.65(0.44)
Fuel Consumpition[g(ml)/kwh] 3000rpm:275(327)
3600rpm:280(333)
Fuel 0#(Summer),-10#(Winter) diesel oil
Lube SAE10W30(Above CD grade)
Overall Dimension[mm(in)](LxWxH) 417x441x494(16.42×17.36×19.45)
Net Weight[kg(lbs)] Recoil Starter Type:48(105.6)
Electric Starter Type:53(116.6)
Rotation Direction(View from Flywheel) Clockwise

 

Model KD192F/FE
Type Vertical,1-Cylinder,4-Stroke, Air Cooled
Combustion System Direct Injection
BorexStroke[mm(in)] 92×75(3.62×2.95)
Displacement[L(cc)] 0.499(499)
Compression Ratio 19:1
Rated Power KW/rpm 7.6/3000,8.2/3600
Rated Power HP/rpm 10/3000,11/3600
Rated Speed(rpm) 3000/3600
Starting System F:Recoil Starter, E: Electric Starter
Fuel Tank [L(US.gal)] 5.5(1.45)
Lube[L(US.gal)] 1.65(0.44)
Fuel Consumpition[g(ml)/kwh] 3000rpm:275(327)
3600rpm:280(333)
Fuel 0#(Summer),-10#(Winter) diesel oil
Lube SAE10W30(Above CD grade)
Overall Dimension[mm(in)](LxWxH) 417x441x494(16.42×17.36×19.45)
Net Weight[kg(lbs)] Recoil Starter Type:50(110.2)
Electric Starter Type:55(121.3)
Rotation Direction(View from Flywheel) Clockwise

موتورهای تک koopچین 2-Cylinder Diesel Generator

Model No KD2V80
Type V type, two cylinder, 4-stroke, water-cooled, Swirl
Bore*Stroke(mm) 80*79
Rated Power KW/rpm 12/3000,14/3600
Rated Power HP/rpm 16/3000,19/3600
Rated Speed(r/min) 3000/3600
Compressed Ratio  24:1
Max Torque(N.m/rpm) 42.7/2700
Displacement(ml) 794
Fuel Consumption(g/kw.h) 297
Lubrication Oil Capacity(L) 2.3
Fuel 0#(Summer),-10#(Winter) diesel oil
Lube SAE10W30(Above CD grade)
Starting System Electrical Start
Power-Take-Off Crankshaft
Net Weight(kg) 57.5
Net Dimension(LxWxH)(mm) 616x486x528

Model No KD292F
Type 2 Cylinders,Vertical, Air Cooled, Pressure Splash
Bore*Stroke(mm) 92*75
Rated Power KW/rpm 15/3000,17/3600
Rated Power HP/rpm 20/3000,23/3600
Rated Speed(r/min) 3000/3600
Compressed Ratio  19:1
Max Torque(N.m/rpm) 50.3/2700
Displacement(ml) 997
Fuel Consumption(g/kw.h) 270
Lubrication Oil Capacity(L) 2.75
Fuel 0#(Summer),-10#(Winter) diesel oil
Lube SAE10W30(Above CD grade)
Starting System Electrical Start
Power-Take-Off Crankshaft
Net Weight(kg) 78
Net Dimension(LxWxH)(mm) 582x462x582