انواع موتور گیربکس ایرانی

gearbox2-fill-232x200

 

 

gearbox1-fill-407x200

 

قدرت (KW)  دور (rpm) شافت
0.37 100 28
0.75 63 28
0.75 32 32
22 63 100
1.1 (تکفاز) 150 28
7.5 31 90
11 63 75
7.5 40 90
15 80 90
15 200 90
1.1 63 32
11 63 90
0.55 20 32
0.75 2-40 (دور متغیر)  
0.75 20 (با موتور چینی) 48
7.5 (چینی) 50 90
11 (چینی) 50 90
7.5 (چینی) 31 90
0.75 40 32
1.5 20 60
2.2 40 (ترمزدار) 60
(MVFFC ) پارس    86/15
1.1 (فلنج دار) 20 48
0.75 150 28
دو سر شافت   31.5